Zámčisko

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Chvojnickej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v centrálnej časti a zaberá širšie okolie masívu najvyššieho vrchu celku. Zo všetkých strán ho ohraničuje len podcelok Unínska pahorkatina.

Okresy: Senica, Skalica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Zámčisko (434,1m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 240m.

Geologická stavba:

Reliéf: Reliéf územia je modelovaný najmä fluviálnou činnosťou vodných tokov.

Lesné porasty: Centrálna časť územia je porastená dubovými lesmi, ktoré tvoria súvislý porast. Stráne orientované na juh sú porastené vinicami.

Vodstvo: Územie je odvodňované riekou Chvojnica, ktorá preteká severovýchodným okrajom územia (prítok Pavlovský jaroka) a Unínskym potokom, ktoré tečú do rieky Myjava.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Zámčisko sa ďalej nedelí.