Alpsko-himalájska sústava

Územie Slovenska pokrývajú geomorfologické celky Alpsko-himalájskej sústavy, ktorá sa člení na podsústavy Karpaty a Panónska panva.