Kostol nanebovzatia Panny Márie vo Vrábľoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky trojloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený v rokoch 1899-1911. Okrem veže obsahuje murivo starého kostola z roku 1561. Upravovaný bol v rokoch 1993-1994. Jednovežová stavba s transeptom a pôdorysom v tvare latinského kríža. Autorom stavby je Viktor Czigler. Štíhla kostolná veža je odklonená z pôvodnej polohy o poldruha metra. Odklon spôsobil chybný projekt v časti postavenej z materiálu pochádzajúceho z predchádzajúceho chrámu. Nachádza sa na ulici Hlavná.

Most v Lelese

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Gotický kamenný most svätého Gotharda zo 14.-15.storočia. Most pochádza pravdepodobne zo 14.storočia. Bol postavený nad bývalým korytom rieky Tisa, kde ešte na začiatku 19.storočia pomaly prúdila voda. Dnes most preklenuje suché koryto. Pomenovanie dostal začiatkom 18.storočia, kedy leleský kláštor prevzal rád z Čiech, ktorý sem priniesol kult svätého Jána Nepomuckého a svätého Gotharda, ktorého socha stála pri moste do roku 1848. Rekonštruovaný bol v roku 1922. Neskôr bola socha odstránená a most bol rekonštruovaný v roku 1994. Je to menší kamenný most so zreteľne zachovanými oblúkmi. Jeho dĺžka je 70m a vnútorná prejazdná šírka je...

Súsošie Piety v Sečovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1969. Súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) v ľudovom charaktere z 90.rokov 18.storočia. Opravovaná bola v 19.storočí. V roku 1999 sa uskutočnila rekonštrukcia a vytvorila sa kópia, ktorá je umiestnená pred vchodom do rímsko-katolíckeho kostola. Originál je umiestnený vnútri kostola.

Ruiny Kostola zjavenia Pána v Kline nad Bodrogom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Ruiny ranogotického jednoloďového rímsko-katolíckeho Kostola zjavenia Pána (Bodrogsek, Bodrogszög) z konca 13.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 14.storočia, v 18.storočí a na prelome 19. a 20.storočia. Už v rokoch 1332-1335, v čase vyberania pápežských desiatkov, bola v Kline farnosť. V roku 1334 sa v tejto oblasti uvádza „Archidyaconatus de Zemelen inter fluvios Tyze et Bodrog“. Kostol bol vybudovaný vo vzdialenosti 24m od ľavého brehu Starého Bodrogu. Kostol v Kline je najnižšie postavenou cirkevnou stavbou na Slovensku, leží v nadmorskej výške 98m. Datuje sa na začiatok poslednej tretiny 13.storočia. Takmer šesť storočí stál kostol bez podstatných stavebných zmien. Terajšia podoba kostola je však...