Zobor (SKUEV0130)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nitra v katastri Nitry (mestské časti Dražovce a Zobor) a obcí Štitáre (lokalita Dolné Štitáre), Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany (miestna časť Mechenice) a Žirany.

Rozloha: 1.904.7911ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Zoborské vrchy vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Zobor. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnomilné bukové lesy (9150), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa (8150), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Xerotermné kroviny (40A0), Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách (4030) a druhov európskeho významu: jazýčkovec východný, peniažtek slovenský, poniklec veľkokvetý, roháč obyčajný, fúzač alpský, fuzáč veľký, spriadač kostihojový, kunka červenobruchá, netopier obyčajný a lietavec sťahovavý.