Zemanovská sihla (SKUEV0831)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obce Raková.

Rozloha: 9,4406ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430). Územie patrí do geomorfologického celku Turzovská vrchovina, podcelok Hornokysucké podolie. Z geologického hľadiska je podložie tvorené horninami paleogénu magurského flyša, račanskej jednotky (vsetínske vrstvy s bystrickými ílovcami, pieskovcami s glaukonitom a arkózovými pieskovcami). V ich nadloží sa nachádzajú holocénne fluviálne a proluviálne sedimenty s piesčitými a štrkovitými hlinami tiež pleistocénne fluviálne sedimenty s piesčitými štrkmi dnovej akumulácie v nive Kysuce. Rozsiahla okrajová časť nivy Kysuce s oligotrofnými rašeliniskami, reliktnými slatinami a nadväznými biotopmi (Species-rich Nardus grasslands), s ojedinelým výskytom kľukvy močiarnej v regióne a ďalšími chránenými a ohrozenými druhmi (Menyanthes trifoliata, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Lotus uliginosus). Sú zvyškom pôvodne veľkého komplexu prechodných rašelinísk a vrchovísk medzi Rakovou a Čadcou (miestny názov sihly), zachytené sú aj v Geobotanickej mape Slovenska. Na rašeliniská a slatiny nadväzujú rôzne typy hodnotných podmáčaných lúk podhorských a horských oblastí (biotop národného významu).