Zelienka (SKUEV0171)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri Šaštína-Stráží (mestská časť Šaštín) a obce Lakšárska Nová Ves.

Rozloha: 140,9644ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160) a druhov európskeho významu: vážka a netopier obyčajný.