Zbojnícka dolina (SKUEV0924)

Poloha: Nachádza sa v okrese Gelnica, v katastri obce Smolnícka Huta.

Rozloha: 20,4579ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110) a Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130). Lesné porasty pralesovitého charakteru v doline bezmenného pravostranného prítoku Smolníckeho potoka v centrálnej časti Volovských vrchov.