Zázrivské lazy (SKUEV0251)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dolný Kubín, v katastri obce Zázrivá.

Rozloha: 2.928,1455ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Vápnomilné bukové lesy (9150), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Porasty borievky obyčajnej (5130), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, rys ostrovid, medveď hnedý, vlk dravý, vydra riečna a netopier obyčajný.