Zátoň (SKUEV0084)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri Nových Zámkov a obce Bánov.

Rozloha: 81,549ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: býčko, lopatka dúhová, kunka červenobruchá, bobor vodný a vydra riečna.