Žarnovica (SKUEV0147)

Poloha: Nachádza sa v okrese Turčianske Teplice, v katastri Turčianskych Teplíc (miestna časť Dolná Štubňa) a obce Čremošné.

Rozloha: 18,2924ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: bystruška potočná, fúzač alpský, kunka žltobruchá, netopier obyčajný, netopier brvitý a vydra riečna.