Zákopčianske lúky (SKUEV0836)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obce Zákopčie.

Rozloha: 23,3678ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230). Územie sa nachádza v geomorfologickej oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celok Javorníky, podcelok Vysoké Javorníky. Geologický podklad tvoria paleogénne horniny magurského flyša, prevažne račianskej jednotky s premenlivým podielom pieskovcov, ílovcov a slieňovcov. Do územia európskeho významu boli vybraté zachované najhodnotnejšie lokality s vyšším podielom priroritného biotopu Species-rich Nardus grasslands vo východnej časti Javorníkov. Je to podhorský typ s chránenými a ohrozenými druhmi (Dactylorhiza sambucina, Traunsteinera globosa, Platanthera bifolia, Gentianella lutescens ssp. carpatica).