Záhradská (SKUEV0374)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri obce Lubina.

Rozloha: 9,1148ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, ohniváčik veľký, pimprlík bruškatý, pimprlík mokraďný a kunka žltobruchá.