Za hôrkou (SKUEV0894)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri obce Oľka (miestna časť Oľka, lokalita Nižná Oľka).

Rozloha: 41,2366ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, spriadač kostihojový, ohniváčik veľký a kobylka Štysova. Z hľadiska geomorfológie patrí územie do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Východné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Nízkych Beskýd a celku Laborecká vrchovina. Podľa základných morfoštruktúr patrí územie do prechodne mierne vyzdvihnutých morfoštruktúr vrchovín a pahorkatín a podľa základného typu erózno-denundačného reliéfu patrí do reliéfu eróznych brázd. Geologický podklad chráneného územia je tvorený horninami flyšového pásma. V geologickej stavbe sa uplatňujú horniny kriedy a paleogénu vonkajších Karpát – ílovce a pieskovce s glaukonitom: hrubovrstvený flyš. Z pôdnych typov sú v území zastúpené kambizeme pseudoglejové nasýtené a kambizeme modálne kyslé. Podľa klimatického členenia Slovenska sa územie nachádza v mierne teplej klimatickej oblasti, v okrsku M6 (mierne teplý, vlhký, vrchovinový s priemernými júlovými teplotami vzduchu nad 16˚C). Z hydrologického hľadiska územie spadá do hlavného povodia rieky Bodrog. V rámci hydrogeologických regiónov spadá do regiónu paleogénu povodia Ondavy po Kučín. V území sa tiež nachádzajú podmáčané spoločenstvá zväzu Calthion, ktoré predstavujú biotop národného významu Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí.