Vydrnícka slatina (SKUEV0782)

Poloha: Nachádza sa v okrese Poprad, v katastri obce Vydrník.

Rozloha: 11,8365ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhu európskeho významu: pimprlík mokraďný.