Vydrica (SKUEV1388)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava III, v katastri mestskej časti Nové Mesto (lokalita Vinohrady) a v okrese Bratislava IV, v katastri mestskej časti Záhorská Bystrica.

Rozloha: 22,7532ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: rak riavový a vydra riečna.