Vydrica (SKUEV0388)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava III, v katastri mestskej časti Nové Mesto (lokalita Vinohrady).

Rozloha: 7,2936ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: rak riavový, mlynárik východný a Dioszeghyana schmidtii.