Vydranka (SKUEV0761)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri Medzilaboriec (mestská časť Vydraň) a obce Palota.

Rozloha: 9,2072ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, bobor vodný a vydra riečna.