Vtáčnik (SKUEV0273)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žarnovica, v katastri obcí Kľak, Ostrý Grúň, Píla a Veľké Pole, v okrese Žiar nad Hronom, v katastri obce Prochot a v okrese Prievidza, v katastri obcí Bystričany, Čereňany, Horná Ves, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Oslany, Podhradie a Radobica.

Rozloha: 10.056,5856ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa (8150), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: dvojhrot zelený, fúzač alpský, plocháč červený, roháč obyčajný, kunka žltobruchá, netopier obyčajný, netopier pobrežný, netopier veľkouchý, vlk dravý, rys ostrovid, vydra riečna a medveď hnedý.