Vrchslatina (SKUEV0694)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Sihla.

Rozloha: 17,817ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0) a druhov európskeho významu: mlok karpatský a kunka žltobruchá.