Vrchná hora (SKUEV0911)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri Stupavy.

Rozloha: 6,4574ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový a jazýčkovec jadranský. Územie predstavuje izolovaný vrch v predhorí Malých Karpát tvorený vápnitými pieskovcami. V minulosti bola lokalita využívaná ako vinohrady, pasienky a neskôr sčasti aj ako záhrady. Ľudskou činnosťou sa vyvinula xerotermná vegetácia lúk a krovín, na ktorú sú naviazané mnohé vzácne a chránené druhy rastlín a živočíchov. Ide o veľmi významnú orchideovú lokalitu osamotenú v silne urbanizovanej krajine.