Volovské bučiny (SKUEV0918)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri Rožňavy.

Rozloha: 61,0227ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovojavorové sutinové lesy (*9180) a druhu európskeho významu: fuzáč alpský. Z geomorfologického hľadiska je územie zatriedené do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, oblasť Slovenské rudohorie a celku Volovské vrchy. Územie je budované viacerými litologicko-stratigrafickými jednotkami. Najviac rozšíreným útvarom je flyšoidný komplex staropaleozoických metamorfovaných psamiticko-pelitických sedimentárnych hornín striedaných s polohami kyslých vulkanických hornín (kremitých porfýrov a ich pyroklastík), patriacich do gelnickej skupiny. Litograficky zahŕňa vlachovské súvrstvie a súvrstvie Bystrého potoka. Prevažnú časť územia tvoria zmiešané bukové a lipovo-javorové ochranné lesy. Miestami sú charakteristické sutinové a skalnaté stanovištia so štrbinovou vegetáciou.