Vlára (SKUEV0148)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obce Horné Srnie.

Rozloha: 62,272ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Vlára vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Vlára. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270) a druhov európskeho významu: hrúz bieloplutvý, hlaváč bieloplutvý, pĺž zlatistý a kunka žltobruchá.