Vinodolský háj (SKUEV0126)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nitra, v katastri obce Vinodol (miestna časť Horný Vinodol).

Rozloha: 21,7563ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Vinodolský háj vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Vinodolský hájik. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0).