Vinianska stráň (SKUEV0966)

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obce Vinné.

Rozloha: 28,4806ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230) a druhov európskeho významu: fuzáč alpský, fúzač veľký, roháč veľký, spriadač kostihojový, koník východný a kobylka sedmohradská. Územie je vyhlásené na ochranu xerotermných trávnato-krovinatých a lesných spoločenstiev andezitovej časti Vihorlatu s rastlinstvom reliktného charakteru v komplexe Malého a Veľkého Senderova na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.