Vihorlat (SKUEV0025)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri vojenského obvodu Valaškovce (lokality Juh a Stred).

Rozloha: 229,0615ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220) a druhov európskeho významu: bystruška potočná, fuzáč veľký, modráčik stepný, netopier obyčajný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, rys ostrovid a vlk dravý.