Veterník (SKUEV0902)

Poloha: Nachádza sa v okrese Skalica, v katastri Skalice.

Rozloha: 21,3836ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, priadkovec trnkový a poniklec veľkokvetý. Na území sa zachovala dobre vyvinutá mozaika lúčnych a krovitých xerotermných biotopov na vápnitých pôdach Chvojnickej pahorkatiny. Ide o významnú orchideovú lokalitu, ktorej vzácnosť je umocnená jej izolovanosťou v prevažne urbanizovanom a intenzívne poľnohospodársky využívanom území.