Veľký kopec (SKUEV0029)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov, v katastri Kráľovského Chlmca.

Rozloha: 23,7616ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Vysoká vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Veľký kopec. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý a roháč obyčajný.