Veľkolélsky ostrov (SKUEV0183)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obcí Veľké Kosihy a Zlatná na Ostrove.

Rozloha: 327,8035ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz fúzatý, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, vydra riečna a syseľ pasienkový.