Veľké osturnianske jazero (SKUEV0334)

Poloha: Nachádza sa v okrese Kežmarok, v katastri obce Osturňa.

Rozloha: 45,5158ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004 pod názvom Veľké Osturnianske jazero. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Veľké osturnianske jazero. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: kosáčik plavúňovitý, kunka žltobruchá a mlok karpatský.