Včelár (SKUEV0868)

Poloha: Nachádza sa v okrese Zlaté Moravce, v katastri obce Obyce.

Rozloha: 19,3589ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy(*91H0) a druhov európskeho významu: netopier obyčajný a poniklec veľkokvetý. Strmý južný svah nad údolím rieky Žitava v nadmorskej výške približne 320-480m, porastený prevažne dubovými lesmi. Geologickým podložím sú andezity, ktoré lokálne vystupujú na povrch a vytvárajú ostrov nelesnej vegetácie: mozaiku pionierskych, stepných a lesostepných biotopov.