Vážsky Dunaj (SKUEV0819)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri Kolárova, Komárna, Nesvád, a obcí Kameničná a Vrbová nad Váhom.

Rozloha: 756,1337ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, bobor vodný, vydra riečna, korýtko riečne, boleň dravý, hrúz bieloplutvý, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, šabľa krivočiara, lopatka dúhová, plotica lesklá, pĺž severný, pĺž vrchovský, kolok vretenovitý, kolok veľký a plocháč červený. Vážsky Dunaj je ramenom Dunaja, do ktorého ústi rieka Váh pri Kolárove. Kvartérno-geologický vývoj územia Vážskeho Dunaja bol podmienený formovaním mohutného toku Dunaja a vypĺňaním centrálnej depresie Dunajskej panvy fluviálnymi sedimentmi, na ktorých sa vyvinuli najmä fluvizeme a nivné karbonátové pôdy. Najrozšírenejšou fytocenózou tohto záplavového územia sú lužné vŕbovo-topoľové lesy a vlhké lúky miestami s členitým reliéfom modelovaným záplavami.