Vasiľovská hoľa (SKUEV0662)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri obce Hruštín.

Rozloha: 49,5548ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230) a druhu európskeho významu: zvonček hrubokoreňový.