Varínka (SKUEV0221)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žilina, v katastri obcí Belá, Dolná Tižina, Krasňany, Lysica, Stráža, Terchová a Varín.

Rozloha: 118,6894ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový, bystruška potočná, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, mlok hrebenatý, vydra riečna a netopier obyčajný.