Vanišovec (SKUEV0226)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri Šaštína-Stráží (mestská časť Šaštín).

Rozloha: 196,8391ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, fuzáč veľký, plocháč červený, vážka, klinovka hadia, uchaňa čierna a netopier obyčajný.