Valalská voda (SKUEV0933)

Poloha: Nachádza sa v okrese Sabinov, v katastri obce Bajerovce.

Rozloha: 18,4998ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, spriadač kostihojový, ohniváčik veľký a kobylka Štysova. Územie sa nachádza po ľavej strane Dedinského potoka (Valalskej vody) na východných úpätiach Levočských vrchov juhozápadne od obce Bajerovce. Tvorí ho veľké pramenisko, ktoré je vymedzené prirodzenou hranicou mokrín na priľahlých lúkach. Širšie územie podľa členitosti reliéfu možno charakterizovať ako pahorkatinnú a vrchovinnú krajinu a podľa prevažujúceho využitia ide o lúčno-pasienkovú krajinu. Geomorfologicky územie patrí do Spišsko-šarišského medzihoria, podcelok Ľubotínska pahorkatina a je budované eluviálnymi a deluviálnymi sedimentmi pieskovcovej litofácie vnútrokarpatského flyša. Táto jednotka sa stala zdrojom fluviálnych sedimentov (pieskoštrky a piesčité hliny), ktoré sa ukladali v doline toku Valalská voda, kde prevláda erozívna činnosť a k ukladaniu fluviálnych sedimentov vo forme nízkych terasových stupňov dochádza v menšej miere. Tieto terasy sú pravidelne zaplavované pri jarných povodniach a ich prechod do dolinnej nivy je plynulý. Územie predstavuje komplex biotopov, v ktorom sú významne zastúpené slatinné lúky, podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, mezofilné lúky zvyšky horských lužných lesov. Vyskytuje sa tu viacero národne významných druhov rastlín, napríklad Menyanthes trifoliata, Pinguicula vulgaris, Pedicularis palustris, Trollius altissimus, Orchis morio. Zo živočíšnych druhov európskeho významu je zaujímavý výskyt slimáka Vertigo geyeri.