Vahanov (SKUEV0828)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri Námestova a obce Klin.

Rozloha: 119,8091ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Lokalita sa nachádza v lesnom komplexe Podbeskydskej vrchoviny v blízkosti Námestova a obce Klin. Územie tvorí mozaika travinných biotopov s kombinovaným manažmentom (kosenie, pasenie). Lokalita bola v minulosti intenzívne spásaná, dnes tu prevláda extenzívna pastva a kosenie.