Váh (SKUEV0253)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dolný Kubín, v katastri obce Kraľovany a v okrese Ružomberok, v katastri Ružomberka (miestne časti Hrboltová a Ružomberok) a obcí Bešeňová, Hubová, Likavka, Liptovská Teplá, Lisková, Ľubochňa, Stankovany, Švošov a Turík.

Rozloha: 289,8441ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Váh vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Váh. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) a druhov európskeho významu: mlynárik východný, pimprlík mokraďný, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrúz fúzatý, hlavátka podunajská, kunka žltobruchá, vydra riečna, netopier obyčajný, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.