Váh pri Zamarovciach (SKUEV0397)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obce Zamarovce.

Rozloha: 54,5576ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Tok Váhu pri Zamarovciach vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Váh pri Zamarovciach.

Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. (3270) a druhov európskeho významu: lopatka dúhová, hrebenačka pásavá, hrúz bieloplutvý, pĺž severný, boleň dravý, plotica lesklá a netopier obyčajný.