Váh pri Hlohovci (SKUEV0852)

Poloha: Nachádza sa v okrese Hlohovec, v katastri Hlohovca a obcí Jalšové, Koplotovce a Madunice, a v okrese Piešťany, v katastri obcí Drahovce a Sokolovce.

Rozloha: 123,6555ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: boleň dravý a hrúz bieloplutvý. Prírodné koryto Váhu so zachovanými meandrami a tvorbou naplavenín v litorálnej zóne. Staršie štrkové lavice a eróznou činnosťou vody narušované brehy toku sú porastené vegetáciou zväzov Chenopodion rubri a Bidention, bylinnými lemovými spoločenstvami a vŕbovými krovinami. Štrkoviská, ktoré vznikli premiestňovaním koryta toku a po vyťažení štrku zaplavené vodou poskytujú vhodné podmienky pre existenciu spoločenstiev typu Magnopotamion alebo Hydrocharition.