V studienkach (SKUEV0178)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky v katastri obce Gajary.

Rozloha: 19,449ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: hrebenačka vysoká, býčko, čík európsky, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá a bobor vodný.