Ústie Bielej Oravy (SKUEV0658)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri Námestova a obce Vavrečka.

Rozloha: 66,0682ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: mlok karpatský, kunka žltobruchá a vydra riečna.