Ulička (SKUEV0234)

Poloha: Nachádza sa v okrese Snina, v katastri obcí Kolbasov, Nová Sedlica, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé a Zboj.

Rozloha: 102,8864ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna, podkovár malý, vydra riečna, rybárik riečny, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hlaváč bieloplutvý, pĺž severný, lopatka dúhová, hrúz fúzatý a fúzač alpský.