Uholníky (SKUEV0664)

Poloha: Nachádza sa v okrese Martin, v katastri Turian.

Rozloha: 7,6066ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá.