Uderinky (SKUEV0957)

Poloha: Nachádza sa v okrese Lučenec, v katastri obcí Točnica a Uderiná.

Rozloha: 101,35ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0). Územie predstavuje komplex edaficky podmienených biotopov dubových lesov. Okrem biotopov európskeho významu, sa v území vyskytujú aj viaceré biotopy a druhy národného významu.