Uchánok (SKUEV0900)

Poloha: Nachádza a v okrese Senica, v katastri obce Sobotište.

Rozloha: 82,6309ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, spriadač kostihojový a ohniváčik veľký. Územie predstavuje komplex zachovalých druhovo bohatých lúčnych biotopov v pahorkatinnej, prevažne intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine. Plochy remízok a hájikov obohacujú krajinársku atraktivitu územia a zároveň zvyšujú biodiverzitu o lesné druhy.