Ublianka (SKUEV0063)

Poloha: Nachádza sa v okrese Snina, v katastri obcí Kalná Roztoka, Klenová a Ubľa.

Rozloha: 24,9234ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: bystruška Zawadského, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, kunka žltobruchá, kunka červenobruchá, vydra riečna, netopier obyčajný a podkovár malý.