Tvarožecké lúky (SKUEV0952)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bardejov, v katastri obcí Gaboltov, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec.

Rozloha: 76,1203ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Územie pozostáva zo šiestich rôzne veľkých polygónov nachádzajúcich sa v katastri obcí Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec, jeden z polygónov okrajovo zasahuje aj do katastra obce Gaboltov. Územie tvoria komplexy lúčnych porastov, ktoré dopĺňajú menšie či väčšie enklávy stromov a krov. Geomorfologicky patrí územie do celku Busov, ktorý je budovaný sedimentmi vonkajšieho flyšu. Flyš je tu zastúpený magurskou bystrickou litofaciálnou jednotkou reprezentovanou belovežským súvrstvím a tvarožeckými pieskovcami. Belovežské súvrstvie tvoria modrozelené a červené bridlice a hieroglyfové pieskovce a tiež ílovce. Tvarožecké pieskovce tvoria masívne súvrstvia kremenných pieskovcov (až 1000m). Vznik súvrství sa datuje do obdobia paleocénu až spodného eocénu. Územie sa nachádza prevažne na miestach deluviálnych pokrovov, ktoré sú geneticky späté so zosuvmi. Deluviá vo flyšovom pásme sú jedným z mála sedimentov priaznivých pre akumuláciu podzemných vôd. Lúčne porasty tvorí komplex biotopov, v ktorom dominujú ovsíkové kosné lúky. Na miestach terénnych depresií sa vytvárajú slatinné spoločenstvá a vzácnejšie sú v území zastúpené i porasty so psicou tuhou. Z chránených a ohrozených druhov rastlín je v slatinných spoločenstvách zastúpený vstavačovec májový.