Turková (SKUEV0296)

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Východná.

Rozloha: 403,0545ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Vápnomilné bukové lesy (9150), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, poniklec slovenský, mlynárik východný, kunka žltobruchá, podkovár malý, netopier obyčajný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid.