Turiec a Blatnický potok (SKUEV0382)

Poloha: Nachádza sa v okrese Martin, v katastri Martina a obcí Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár, Príbovce, Rakovo a Socovce, a v okrese Turčianske Teplice, v katastri Turčianskych Teplíc (mestská časť Dolná Štubňa) a obcí Abramová, Blažovce, Dubové, Ivančiná, Jazernica, Kaľamenová, Sklené, Slovenské Pravno, Turček (miestna časť Dolný Turček) a Veľký Čepčín.

Rozloha: 264,185ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Turiec a Blatničianka vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Turiec a Blatnický potok. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) a druhov európskeho významu: šidielko, spriadač kostihojový, bystruška potočná, korýtko riečne, priadkovec trnkový, ohniváčik veľký, klinovka hadia, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, pĺž severný, hlavátka podunajská, kunka žltobruchá, mlok hrebenatý, netopier obyčajný, netopier brvitý, podkovár malý a vydra riečna.