Turecký vrch (SKUEV0567)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri Nového Mesta nad Váhom a obce Trenčianske Bohuslavice.

Rozloha: 32,0286ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0) a druhov európskeho významu: priadkovec trnkový, spriadač kostihojový a roháč obyčajný.